Bardiglio skalda

 

<–Gludinti 4-8 mm.,  

Gludinti 10-15 mm.–>

<–Skaldyti 3-5 mm.,

Skaldyti 5-8 mm.–>